Archive | 25/03/2015

Značaj i primena kreiranja mapa uma u nastavi

Песме и приче за децу – мапе ума

1. UVOD
Jedan od strateških ciljeva savremenog obrazovanja jeste znati učiti kako učiti. Veština
učenja obuhvata sledeće aktivnosti: davanje smisla informacijama, zaključivanje na osnovu
činjenica, shvatanje suštine problema i celovitosti zbivanja, osposobljavanje za
permanentno učenje. U ovom radu učinjen je pokušaj da se ukaže na praktične mogućnosti
u razvijanju veštine učenja primenom izrade mapa uma u toku nastavnog procesa.
2. MAPE UMA
Mape uma razvio je Toni Buzan koji se bavio istraživanjem funkcija mozga još kao student
početkom sedamdesteh godina. Mapa uma je izraz brilijantnog razmišljanja i prema tome
predstavlja prirodnu funkciju ljudskog uma. To je moćno grafičko sredstvo koje obezbeđuje
univerzalni ključ za oslobađanje potencijala mozga. Mapa uma može biti upotrebljena u

svakom aspektu života u kom će poboljšano učenje i jasnije razmišljanje povećati čovekov
učinak ( Buzan, T. i Buzan, B. 1999).Da primena mapa uma može imati korist i značaj za
savremenu nastavu govori nam činjenica da mape…

View original post 1.203 more words