Priprema za čas – Kad napravim mapu svi mi skidaju kapu – Baza Kreativne škole

0_786fe_4deef04b_S

ИЗАБРАНА ТЕМА КОНКУРСА: функционално знање

ЧЛАНОВИ ЕКИПЕ:

1.Сузана Миљковић ОШ „Краљ Петар I“, Ниш
2.Сузана Вељковић ОШ „Бранко Миљковић“, Ниш
1. Подаци о часу
Дефинисање часа
Српски језик, Језичка култура, Тематски речник – Јесен (припрема за други писмени задатак), четврти разред, вежбање (2 часа), систематизација (1 час).
Увођење новине
1. Предметна настава у разредној настави
2. Учење путем стварања „мапа ума“ које доводи до дуготрајног памћења наученог, јер нам мапа омогућава увид у целину. Без целине не можемо говорити о правом учењу – о разумевању.
Мапе ума нису само метафора за нов начин или метод учења. Када учимо на овај начин стварају се асоцијативне везе у мозгу, нови путеви који повезују садржај који се смислено надовезује на централни појам и путем њих праве се структуре појмова у мозгу. Мапе су дугорочно као 3D слике смештене у меморију мозга и могу се призвати када год се пожели. На тај начин, једном створена мапа је погодна за разгранавање увек када неки нови садржај асоцира на језгро већ створене мапе. Оно што је трајно научено и ускладиштено у дугорочној меморији, лако надовезујемо нови сличан садржај и ширимо основну мапу. Њима вршимо структурирање информација тј. знања.
Мотивација
Примена мапа ума у разредној настави је за ученике био велики изазов. Ученици су са израдом мапа започели у првом разреду. У почетку је то било симболичко представљање песмица и стихова, а затим поступно увођење у вештину мапирања, са циљем дуготрајног памћења наученог као и примена стечене вештине израда мапа ума и на друге предмете. Временом, ученици, су мапама представљали поједине наставне јединице а потом и целе наставне теме. Овог пута су прављење мапа применили на богаћење речника. Користећи своја богата предходна искуства у раду са мапама ово је за њих био квалитетан креативан изазов.
2. Планирање и организација часа
Циљеви часа
❖ Језичка култура – основни облици усменог и писменог изражавања: описивање сложенијих односа међу предметима, бићима, појавама;
❖ вежбе у састављању тематског речника везаног за годишње доба – јесен;
❖ утврђивање обрађених врста речи;
❖ вежбе за богаћење речника – коришћење текстова (уметничких, научнопопуларних и ученичких) као подстицај за сликовито казивање и писање;
❖ развијање маште;
❖ запажања појединости у простору и просторних односа;
❖ развијање љубави према природи и њено очување;
❖ оспособљавање ученике за анализу и синтезу и да своје тврдње поткрепљују примерима из текста;
❖ развијање способности доживљаја књижевног дела;
❖ развијање осећаја за лепоту уметничког казивања;
❖ вежбе у изражајном читању;
❖ развијање способности критичког мишљења;
❖ развијање способности за доказивање и аргументацију;
❖ припрема за други писмени задатак;
❖ формирање и примена функционалног знања;
❖ оспособљавање ученика за правилно, течно, економично и уверљиво писмено изражавање;
❖ оспособљавање ученика да поштују редослед догађаја у причи; подстицање дечјег стваралаштва и развијање креативности;
❖ изградња и неговање сопственог стила писања;
❖ подизања нивоа писмености и естетских вредности писаних радова;
❖ систематизација наставних садржаја обрађених у оквиру наставне теме.

Методе и облици рада
Методе рада: вербално-текстуална, метода активног учења, илустративно-демонстративна, писаних радова, проблемска, стваралачког рада, метода примене ИТ у настави.
Техника рада: техника грозд, мапирање (израда мапa ума);
Облици рада: фронтални, групни, индивидуални
Усаглашеност са наставним планом и програмом
Наставна тема је предвиђена планом и програмом Српског језика за 4.разред. у корелацији је са садржајима предмета: Ликовна култура, Природа и друштво, Чувари природе и слободне активности које су део наставног плана и програма за 4. разред.
Услови за реализацију часова

Време реализације – три школска часа (90мин+45мин). Сва три часа су одржана у учионици, у којој је распоред седења прилагођен одређеном облику рада.
Наставна средства: игра асоцијације, notebook, пројекционо платно, текстови о јесени по слободном избору ученика, листићи са задацима за рад по групама, израђене мапе ума од стране ученика.

Организација часа (ток часа)

Мада се припрема за писмени задатке врши током целе године, посебан значај и активности се придају часовима непосредно пред сам писмени. Ове године, пошто смо у четвртом разреду, припреме смо радили јако детаљно и са великом пажњом.
Обрадом текста Исидоре Секулић „Позно јесење јутро“ почело је лагано увођење ученика у припрему за писмени који је предвиђен тек за три недеље, а завршила се израдом мапа ума.

Припрема за један од часова које ћемо вам представити била је да ученици по свом избору пронађу текст о јесени и донесу га у школу.
Час је започео разговором о јесени и ономе што је чини чаробном.
Истакнуте су речи које описују јесен преко гроздања. /прилог-грозд/
Сваки ученик је требало да наведе извор одакле је текст узет, о чему говори (издвајање мотива), да каже због чега му се текст допада (сликовитост), у чему је лепота тог текста (богатство речи), шта је то што му се највише допало…
Ученици су на основу мотива у текстовима подељени у хетерогене групе. Све групе су добиле по три задатка:
1. да из текста по избору чланова групе издвоје речи и разврстају их на именице, глаголе, придеве и изразе којима се описују поједини мотиви, атмосфера, осећања и расположења карактеристични за позну јесен;

2. разврставање мотива у скупове према простору за који се могу везати (на основу именица прављени су тематски скупови);
3. написати неколико смислених реченица описивањем сложенијих односа међу предметима, бићима, појавама.
Након извештавања од стране представника група одиграна је игра асоцијације и дат домаћи задатак који се састојао у томе да ученици за следећи час донесу слику јесени – пејзаж /било какав/ јер ће следећи час водити наставник српског језика (предметни наставник у разредној настави).

Стандарди:
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове реченица, дужину реченице…)
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке)
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин,-ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при набрајању
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива школе

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-Израда мапа ума
-Представљање израђених мапа -мотивише, прати, усмерава, пружа помоћ раде на својим мапама ума
користећи појмове које су усвајали на предходним часовима 25 фронтални, индивидуални, индивидуализовани, решавање проблема

израда мапа подсећање на правила за израду мапа, давање потребних сугестија, одговарање на постављена питања ученика -да сваки ученик изради своју мапу а ко од ученика жели презентује је осталим ученицима

 

Задаци за ученикe
1.да из текста по избору чланова групе издвоје речи и разврстају их на именице, глаголе, придеве и изразе којима се описују поједини мотиви, атмосфера, осећања и расположења карактеристични за позну јесен;
2.разврставање мотива у скупове према простору за који се могу везати (на основу именица прављени су тематски скупови) као припрема за израду мапа ума
3.написати неколико смислених реченица описивањем сложенијих односа међу предметима, бићима, појавама везаних за јесен;
4. домаћи задатак: донети слику пејзажа;
5. решавање асоцијације;
6. израда мапе ума;
7. представљање-презентовање своје мапе.

Наставни материјали

Наставни материјали потребни за ове часове су:
табла, креда, свеске, слике, игра асоцијације, notebook, пројекционо платно, текстови о јесени по слободном избору ученика,Читанка за 4.разред основне школе “ Прича без краја”, З.Опачић-Николић, Д.Пантовић Завод за уџбенике, листићи са задацима за рад по групама, свеске ученика за мапе ума .
3. Праћење и вредновање
Вредновање постигнућа ученика
Вредновање постигнућа ученика се врши оствареношћу образовних тандарда на писменом задатку, кроз проверу писмености ученика приликом израде писменог задатка, кроз познавање правописних правила, кроз способности за креативно писање и писано изражавање, кроз уочавање узрочно последичних веза у природи као естетски доживљај, кроз способност изражавања импресије и маштовитости, кроз сликовитост израза, кроз способност изражавања чулних дражи ( визуелни, акустичких, кинестетичких, тактилних мирисних) и способност њихових диференцирања писаним путем, кроз способност употребе персонификације и поређења, употребу синтагми, кроз квалитет идеја које су представљене у раду, кроз поседованње културе правилног и квалитетног писаног изражавања, кроз способност дочаравања атмосфере о којој говоре у свом раду.
Постигнућа која су ученици остварили овим путем утиче на даљи развој њихове писмености, културе писаног и усменог изражаванња што ће им омогућити лакше напредовање савладавање градива и из осталих предмета.
Планирање даљих активности
Примена ове технике је дала очекивано добре резултате. Даље активности ће се усмеравати ка што учесталијем увођењу новина, креативнијем и савременијем приступу наставном процесу, јер циљ савремене наставе је да ученици са више воље и радозналости прилазе усвајању нових наставних садржаја.
Мапе ума су применљиве у свим деловима часа, свим врстама часа ( обрада, утврђивање, вежбање, систематизација) и свим наставним предметима, у свим наставним методама и облицима наставе, тако да је даље планирање даје безграничне могућности.
Коментари наставника
Ученици су били јако активни, организовани, знатижељни и предани раду за све време, што доказује да су их је овако организоване активности јако заинтересовале, па самим тим и анимирале. Веома креативни, маштовити, оригинални у решавању свих задатака које су добили. А најбитније од свега су ведра,насмејана дечија лица која су у ствари најбољи показатељ да ли је то што смо радили добро.Своје позитивне утиске исказали су кроз евалуацију која је следила на крају часа. Очекивања су се обистинила. Планирани задаци и циљеви су у потпуности остварени.
Након одржаних часова, уследила је анализа истих кроз дискусију са колегама који су присуствовале. Једногласно су изразиле своје позитивно мишљење и жељу да одрже час применом технике мапирања. Сам ток часова, велика активност ученика без имало празног хода и њихова озарена лица на крају изазвали су коментар присутних: „Дефинитивно, час који служи за углед“.

4. Референце
1. Богнар, Б. (2003), Школа која развија креативност, преузето са http://www.kreativnost.pedagogija.net
2. Вук Милатовић (2011), Методика наставе српског језика и књижевности ( у разредној настави), Учитељски факултет, Београд
3. Дијанић-Бјелановић, Ж. Неке методе развоја критичког мишљења ученика по ЕРР суставу, Методички огледи, број 19, преузето са http://www.hrfd.hr/content/metodicki-ogledi
4. Мапе ума -Тони Бурзан
5. Николић, М., (1999), Завод за уџбенике и наставна средства , Београд, Методика наставе српског језика и књижевности

 

Припрему можете преузети ОВДЕ

4 thoughts on “Priprema za čas – Kad napravim mapu svi mi skidaju kapu – Baza Kreativne škole

  1. ČESTITAM!!!! HVALA ŠTO SVOJ RAD DELITE SA NAMA!
    NE MOGU DA PREUZMEM PRIPREMU KADA KLIKNEM NA OZNAČENO TRAŽI DOZVOLU. DA LI ZNATE U ČEMU JE PROBLEM? UNAPRED HVALA!!!

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s